Indeks Ketahanan Sosial (IKS) :
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) :
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) :
Indeks Desa Membangun (IDM) :
Status :